Posts Tagged With: เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63


เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 และ   (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 เพิ่มครู จาก 1 เป็น 2
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  –  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์,จัดสวนถาดแก้ไขครูได้ 2 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 2 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขขนาดกระดาษหน้า 40 เป็น 15″x22″
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]

ที่มา : http://www.sillapa.net/home/

Categories: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน | Tags: , , , , , , | ใส่ความเห็น

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอแก้ไขข้อความ ในหน้า 21 สองบรรทัดสุดท้าย

ข้อความเดิมคือ
1. ตัวอย่างเสียงสวดมนต์บาลีไทย http://www.sillapa.net/rule55/thai.rar  แก้ไขเป็น เอกสารบทสวดบาลีแปลไทยครบ 7 บทและตัวอย่างเสียงสวดมนต์ 5 บท,
2. ตัวอย่างเสียงสวดมนต์บาลีอังกฤษ http://www.sillapa.net/rule55/english.rar แก้ไขเป็น เอกสารบทสวดบาลีแปลอังกฤษครบ 7บทและตัวอย่างเสียงสวดมนต์ครบ 7 บท 

 

ฉบับแก้ไขโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดในการแก้ไขในหัวข้อ 3.4 และ 8.1 (คลิกเพื่อ Download เกณฑ์คณฺตศาสตร์)
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ทีมละ
2 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.2 รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับ มีการพิจารณาตัดสิน 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่
3.3 ในแต่ละระดับโรงเรียนสามารถส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันประเภทใดก็ได้
เพียงประเภทเดียว
3.4 การตัดสิน ให้ตัดสินรวม โดย ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนระดับภาค
3.5 ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์
โครงงานละ 5 ชุด

ฉบับแก้ไข ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ 

เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการแข่งขันจึงขอแก้ไขเกณฑ์ดังนี้ (ตัวหนังสือสีแดง)

2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน แบ่งรอบการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  รอบคัดเลือกระดับภาค  มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือกโดยจัดการแข่งขันภายในแต่เขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละเกมกีฬา (ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) จำนวนไม่เกิน 1 ทีม/รุ่น
…..
จำนวนเกมการคัดเลือกและจำนวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจำนวนทีมกีฬาที่สมัครแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1  แต่ละเกมกีฬาเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค
2.2   การคัดเลือกในระดับภาค
คัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้ารอบอันดับ 1  ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (หัวข้อ 2.1)  โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2.2.1 จำนวนเกม/รอบ ที่ใช้คัดเลือก
จำนวนเกมการคัดเลือกและจำนวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละเกมกีฬาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 

เกณฑ์การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ โดยใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันตามแบบมาตรฐานสากล  กำกับโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย  สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน และขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์  02-6819971-3 สามารถ Download เกณฑ์ได้ที่

http://www.sillapa.net/rule55/activity.pdf

 

 

Categories: กิจกรรม | Tags: , , , , , , | 11 ความเห็น

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,798 other followers