Posts Tagged With: เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอแก้ไขข้อความ ในหน้า 21 สองบรรทัดสุดท้าย

ข้อความเดิมคือ
1. ตัวอย่างเสียงสวดมนต์บาลีไทย http://www.sillapa.net/rule55/thai.rar  แก้ไขเป็น เอกสารบทสวดบาลีแปลไทยครบ 7 บทและตัวอย่างเสียงสวดมนต์ 5 บท,
2. ตัวอย่างเสียงสวดมนต์บาลีอังกฤษ http://www.sillapa.net/rule55/english.rar แก้ไขเป็น เอกสารบทสวดบาลีแปลอังกฤษครบ 7บทและตัวอย่างเสียงสวดมนต์ครบ 7 บท 

 

ฉบับแก้ไขโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดในการแก้ไขในหัวข้อ 3.4 และ 8.1 (คลิกเพื่อ Download เกณฑ์คณฺตศาสตร์)
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ทีมละ
2 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.2 รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับ มีการพิจารณาตัดสิน 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่
3.3 ในแต่ละระดับโรงเรียนสามารถส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันประเภทใดก็ได้
เพียงประเภทเดียว
3.4 การตัดสิน ให้ตัดสินรวม โดย ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนระดับภาค
3.5 ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์
โครงงานละ 5 ชุด

ฉบับแก้ไข ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ 

เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการแข่งขันจึงขอแก้ไขเกณฑ์ดังนี้ (ตัวหนังสือสีแดง)

2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน แบ่งรอบการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  รอบคัดเลือกระดับภาค  มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือกโดยจัดการแข่งขันภายในแต่เขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละเกมกีฬา (ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) จำนวนไม่เกิน 1 ทีม/รุ่น
…..
จำนวนเกมการคัดเลือกและจำนวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจำนวนทีมกีฬาที่สมัครแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1  แต่ละเกมกีฬาเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค
2.2   การคัดเลือกในระดับภาค
คัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้ารอบอันดับ 1  ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (หัวข้อ 2.1)  โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2.2.1 จำนวนเกม/รอบ ที่ใช้คัดเลือก
จำนวนเกมการคัดเลือกและจำนวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละเกมกีฬาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 

เกณฑ์การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ โดยใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันตามแบบมาตรฐานสากล  กำกับโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย  สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน และขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์  02-6819971-3 สามารถ Download เกณฑ์ได้ที่

http://www.sillapa.net/rule55/activity.pdf

 

 

Categories: กิจกรรม | ป้ายกำกับ: ,,,,,, | 11 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.