กรณีศึกษา แค่ password 10 ตัว กับ คนนับล้าน


ถือเป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่ง….

 

อาจจะเป็นเพราะความหวังดี..(โดยความเข้าใจของผู้เขียน) ที่ต้องการช่วยเหลือครู ในการอบรม เพื่อให้ครูสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีที่เครื่อง OTPC มีปัญหา … หรือสุดจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ …. ต้องบอกว่าโดยเจตนา  คงมิได้ตั้งใจ  หรืออาจจะโดยมิทราบได้ถึงข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องศึกษา เพราะมีผลกระทบวงกว้าง

 

จากการที่โครงการแจกแท๊ปเลต ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ..คงไม่ต้องกล่าวที่มาที่ไปมาก ทุกคนคงติดตามข่าวกันได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่ 

 

แต่เกิดความไม่ชัดเจน ในทางปฏิบัติมากนัก ทั้งในส่วนกลาง ที่จะต้องสั่งการให้หน่วยงานโรงเรียนทำอย่างไร.. เมื่อได้รับเครื่องมา  และจากหน่วยต้นสังกัดของโรงเรียนคือ เขตพื้นที่การศึกษา ที่ก็คงไม่มีข้อมูลอะไร  จากความไม่ชัดเจนตรงนี้ มันก็เลยเกิดความคลุมเครือ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ .. และสิ่งที่ตามมาคือความรับผิดชอบ …ของครูไปไม่ได้

 

กรณีนี้เกิดจากไม่บูรณการของหน่วยงาน (เข้าใจว่าอย่างนั้น หรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้) หรือบูรณาการแล้วมันไม่ ติด ต่อ ติดแปะกัน ความไม่เข้าใจ… หรืออะไรก็แล้วแต่ จึงเกิดกรณีแบบนี้

 

ต้นเรื่องเกิดจากการ สรรหา บุคลากร 100 คน ที่เราเรียกติดปากว่าวิทยากรขั้นเทพ…ได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์ จาก ไอซีที เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ ให้ ศน ที่รับผิดชอบ..ในเขตพื้นที่ 183 เขต ประถมศึกษา  แล้ว ศน ที่รับผิดชอบ แต่ละเขต เขตละ 3 คน ก็ไปถ่ายทอดต่อให้ครู ป.1

 

อะไรคือต้นเหตุแห่งปฐมบท

PASSWORD 10 ตัว ที่ป้องกันการลงแอพพลิเคชั่น ในเครื่อง OTPC ของเด็ก เพื่อให้สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ หรือให้การติดตั้งแอพมีความเหมาะสมให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

 

ปัญหาผิดพลาดเกิดตรงไหน….. เกิดการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ … โดยแหล่งข่าวจากไอซีที ได้ย้ำตอนอบรมให้วิทยากรขั้นเทพ 100 คน ว่าไม่ควรเผยแพร่  PASSWORD 10 ตัว ออกไปสู่สาธารณะ ควรเผยแพร่ ในการอบรม ศน และย้ำ ศน ในการอบรมครูว่าไม่ควรเผยแพร่ ให้คนอื่นได้ทราบ หากทราบแล้ว จะเกิดอะไร ……คำถาม  มองในแง่ดี อาจจะมีการลงแอพที่มากมายให้เกิดการเรียนรู้ …. แง่ลบ(ที่ไม่มีใครมอง) หากลงแอพที่ไม่เหมาะสม จะเกิดอะไรขึ้น … เหมือนกรณีที่ผู้ใหญ่เอา เครื่อง OTPC ไปเข้าเว็บโป๊……….. จำเลยคือเครื่อง OTPC โอ๊ว…..คิดได้ไง

 

จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ ของไอซีที และ วิทยากร ขั้นเทพบางท่าน  ว่าได้มีการย้ำชัด แต่มีบางคนที่ได้รับรู้รหัสนี้ไป เกิดไม่ทำตาม…. จนทำให้เกิดการเผยแพร่ ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากความหวังดีที่ต้องการช่วยเหลือครูข้างต้น….. แต่ใครจะไปคิดว่าความหวังดี มันก็มีแง่ลบในตัวของมัน

 

และกรณีดังกล่าวข้างต้น ได้มีประกาศจากทาง OTPC ในเรื่อง การเผยแพร่รหัสผ่านดังกล่าว ตามนี้ ติดตามอ่านได้จากด้านล่าง

 

จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า.. ทำไมความหวังดีจึงเกิดผลกระทบในทางลบ… เพราะมันเกิดผลในวงกว้างตามที่วิเคราะห์มาว่า ..ในมีผลดีและผลเสีย…. ซึ่งมันกระทบกับเด็กกว่า 1 ล้านคน และครูอีกหลายหมื่นคนอย่างช่วยไม่ได้   เพราะทุกคนคิดว่าทำแต่ด้านดี…แล้วคิดว่ามันดี แต่มันไม่ได้มีอะไรดีไปหมดโดยเฉพาะเทคโนโลยี…..

 

เพราะฉะนั้นในคำแนะนำหลาย ๆอย่าง… มองว่าหากเครื่องมีปัญหาแนะนำให้ติดต่อที่ศูนย์บริการโดยตรงเลยจะได้ไม่มีปัญหาทั้งในเรื่องของการรับประกันและความเสียหายที่จะตามมา เพราะเราอาจจะมองผลกระทบด้านเดียวจนลืมมองรอบด้านไปได้

 

ถือเป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งเลยทีเดียว ที่คนทำงานเทคโนโลยีต้องระวังตัว

 

ข้อความข้างช่างนีั้คัดลอกมาจาก  https://www.facebook.com/otpc.thailand

“ประกาศด้านการเผยแพร่รหัสผ่านเครื่อง OTPC และวิธีการ Hard Reset ผู้ใดที่ทำการเผยแพร่โดยไม่มีหนังสือจากทางราชการที่ได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าข่ายมีความผิดตามมาตราดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ
ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ
ในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

 

Categories: แท๊ปเลต, OTPC | ป้ายกำกับ: ,,, | 5 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

5 thoughts on “กรณีศึกษา แค่ password 10 ตัว กับ คนนับล้าน

 1. ธนานันต์

  ถ้าจำรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอไม่ได้ต้องทำยังไงครับ
  น้องผมใส่ผมหลายครั้งเกินไปก็เลยล็อก มีวีธีแก้ไหมครับ

 2. คุณแม่

  ข้อมูลดีมีสาระ แต่อยากลงแอพคีบอร์ดใหม่ ลูกกดไม่ถนัด ไม่ดีเลย

 3. joe

  ทำไมเรื่องสำคัญ กลับไม่เน้นไม่บอกกัน คนไม่รู้ก็ซวยกันไป ผมก็นั่งหาวิธีปลดล็อคอยู่ ดีที่มาเจอเพจนี้เสียก่อน แต่ก็หาอยู่หลายชั่วโมงกว่าจะเจอข้อมูลที่ควรรู้ แม้แต่ครูที่ รร. เด็กยังไม่รู้อะไรเลย แย่จัง ขอบคุณ ครับ (ปล.คีย์บอร์ทีี่ให้มาแย่มากปุ่มเล็ก ความแม่นยำของการทัชก็แย่มากเพพี้ยนไม่ตรง ลงแอพเพิ่มก็ติดคุกกอีก เซงครับ)

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.