ขั้นตอนการจัดส่ง Tablet


การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ผลิตแจ้งจำนวนและกำหนดการจัดส่ง Tablet ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา ซึ่งในสัญญาระบุเป็นสองงวดคืองวดที่หนึ่ง ส่ง 2,000 เครื่องเพื่อการตรวจสอบ และงวดที่สองคือการส่ง 398,000 เครื่องที่ผลิตจริง ในทางปฏิบัติ ผู้ผลิตทะยอยส่งสินค้า โดยจัดส่งมาทุกวันๆละประมาณ 8,000-12,000 เครื่อง โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 คาดว่าจะครบถ้วนประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม 2555
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งกำหนดการและจำนวน Tablet ที่ผู้ผลิตจะจัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ
3. กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณไพศาล วัฒนาเจริญโภคา(สช.) และคณะ ดำเนินการเพื่อนำ Tablet ผ่านพิธีการศุลกากรที่สนามบินสุวรรณภูมิ
4. จัดส่ง Tablet ไปเก็บที่โกดังของบริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย ซึ่งเป็นผู้รับจ้างขนส่ง Tablet ที่สพฐ.ว่าจ้างให้จัด Tablet ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
5. กระทรวงศึกษาธิการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ให้มาดำเนินการตรวจรับ
6. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ ปกติผู้ผลิตจะทะยอยส่งของ แต่คณะกรรมการตรวจรับจะรอให้ได้ Tablet ประมาณ 30,000-50,000 เครื่อง จึงจะมาดำเนินการตรวจรับ
7. คณะกรรมการตรวจรับส่งมอบ Tablet ที่ผ่านการตรวจรับให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งมอบที่โกดังบริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย ที่บริเวณท่าเรือคลองเตย
8. บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทยขนส่ง Tablet ที่ผ่านการตรวจรับจากส่วนกลางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ส่ง Tablet ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามบัญชีจัดสรรภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับการส่งมอบ เนื่องจากผู้ผลิตทะยอยส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับทะยอยตรวจรับ ผู้ขนส่งจึงทะยอยส่งของตามจำนวนที่ได้รับมอบในแต่ละงวด ซึ่งจะทะยอยส่งตามบัญชีจัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษาโดยจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อเขตไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถ้วน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับมอบ Tablet จากผู้ขนส่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับจำนวน
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจกจ่าย Tablet ให้โรงเรียนทุกสังกัด (สพฐ. สช. สกอ.)
11. โรงเรียนตรวจนับจำนวน Tablet และตรวจสอบสภาพเครื่อง (Factory Error) เพื่อดูความเรียบร้อยของ Tablet ที่ได้รับ ก่อนที่จะนำกลับโรงเรียน หากได้รับเครื่องที่มีสภาพไม่เรียบร้อย ให้ขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที
12. โรงเรียนลงทะเบียนเครื่อง ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
13. โรงเรียนบันทึกข้อมูล Serial Number และ Mac Address โดยการนำบัญชีสำรวจรายชื่อนักเรียนที่สำรวจไว้แต่แรกมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมคือ หมายเลขเครื่อง(Serial Number) และหมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย WIFI (Mac Address) เพื่อให้รู้ว่าเครื่องหมายเลขใดแจกจ่ายให้กับนักเรียนคนใด
การเปลี่ยนเครื่อง

ในกรณีที่ Tablet ที่ได้รับมีสภาพไม่เรียบร้อยหรือเมื่อทดลองเปิดใช้เครื่องทำงานไม่ปกติให้โรงเรียนขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที
กำหนดการส่งเครื่อง เนื่องจากการส่งเครื่องจากผู้ผลิตมีกำหนดการไม่แน่นอน ทำให้การตรวจรับและการส่ง Tablet ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกำหนดการที่ไม่แน่นอนไปด้วย อย่างไรก็ตาม สพฐ.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ได้กำหนดให้บริษัทผู้รับจ้างขนส่ง Tablet คือบริษัทพัสดุภัณฑ์ไทยต้องส่ง Tablet ให้ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ Tablet ล็อตแรกจะเริ่มขนส่งในวันที่ 16 กรกฏาคม 2555 และจะทะยอยขนส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาประมาณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ การคาดคะเนจากการจัดส่ง Tablet ของผู้ผลิตและการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับเท่าที่ผ่านมา หากมีการส่งมอบเครื่องได้ครั้งละประมาณ 40,000 เครื่อง การจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นไปตามแผนดังนี้ (รายละเอียดสามารถดูได้จากบัญชีจัดสรรในคอลัมน์จำนวนเครื่องสะสม)

ส่งครั้งที่
จำนวนเครื่อง
เขตพื้นที่การศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ
1
40,000
กระบี่ กทม กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชรรวม 11 เขต
2
40,000
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงรายเขต 1รวม 19 เขต
3
40,000
เชียงรายเขต2-4 เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก
นครนายก นครปฐม นครพนมเขต1รวม 18 เขต
4
40,000
นครพนมเขต2 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ นนทบุรีรวม 17 เขต
5
40,000
นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานีเขต1รวม 17 เขต
6
40,000
ปัตตานีเขต 2-3 พระนครศรีอยุธยา พะเยา
พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์  แพร่ ภูเก็ต มหาสารคามเขต 1-2รวม 24 เขต
7
40,000
มหาสารคามเขต3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง
ราชบุรี ลพบุรีรวม 19 เขต
8
40,000
ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สงขลา สตูลรวม 19 เขต
9
40,000
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย
สุพรรณบุรี  สุราษฎร์ธานี สุรินทร์เขต 1-2รวม 19 เขต
10
39,800
สุรินทร์เขต 3 หนองคาย หนองบัวลำภู
อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  อุบลราชธานีรวม 20 เขต

หมายเหตุ
1. การจัดส่งอาจไม่เป็นงวดตามจำนวนนี้ แต่จะจัดส่งตามจำนวนที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการตรวจรับ แต่จะเรียงลำดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนี้
2. การจัดซื้อในสัญญาที่สอง (Repeat Order) ก็จะจัดสรรและจัดส่ง Tablet ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้

http://www.otpc.in.th

Categories: Android, แท๊ปเลต, ไอที, Education | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .