มติ ครม. 10/7/2555 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๘๑/๒๕๕๕ มติ ครม. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ครม.
อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ครม.อนุมัติในหลักการแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดำเนินการพัฒนากำลังคนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริงด้วย

สาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศฯ

  • วิสัยทัศน์ กำลังคนเพียงพอ มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
  • พันธกิจ

– ผลิตกำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

– พัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล

– สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่กำลังคนในทุกภาคส่วน

– สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วน

– ส่งเสริมให้กำลังคนมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • วัตถุประสงค์

– มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน

– กำลังคนมีศักยภาพสูง ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

– กำลังคนมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่

– มีการบูรณาการการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

– กำลังคนมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบรอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกระดับต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระบบการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบ 2

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รง.
กลยุทธ์ 1.2 สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีช่องทางการ ศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ศธ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) วท. รง.
กลยุทธ์ 1.3 บูรณาการระบบการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางด้านการศึกษาเพื่อเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาเพื่อนบ้าน) ศธ. วท.กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ศธ. วท.สภาวิจัยแห่งชาติ รง.
กลยุทธ 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาและพัฒนาคน ทก. ศธ. วท. รง.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub)ของอาเซียน ศธ. รง.
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
วท. ทก. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) มากขึ้นในทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานจริง ศธ. รง. อก. วท. ทก. สภาอุตสาหกรรมฯสภาหอการค้าฯ
กลยุทธ์ 2.3 จัดเตรียมกำลังคนในบางสาขาที่ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการเป็นตลาดเดียวในอาเซียน ศธ. รง. อก. วท. ทก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มความพร้อมให้กับคนไทยในวัยแรงงานให้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะฝีมือแรงงานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบ ICT ศธ. รง. อก. ทก. วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับสากล
กลยุทธ์ 3.1 เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน รง. ศธ.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเข้ามาในประเทศไทย รง. อก. พณ. วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาทักษะใหม่ ๆ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) เพื่อสร้างโอกาสแก่แรงงานให้มีศักยภาพเท่าทันและใช้โอกาสจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน รง. อก. พณ. วท. สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากำลังคน
กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม รง. ศธ. พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 4.2 จัดระบบการวางแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ รง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 4.3 เสริมความรู้ด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับทุกภาคส่วน รง. อก. พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 4.4 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคีด้านกำลังคน รง. อก. พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาและขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน รง. อก. พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนให้กำลังคนมีความมั่นคงและหลักประกันในชีวิต
กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง/คุณภาพชีวิตที่ดี รง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 5.2 ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการสังคมให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นธรรมให้แก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รง. พม. อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง รง. พม. อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 5.4 สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานกลางที่ดูแลด้านแรงงาน รง. พม. อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณธรรม
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม รง.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
ศธ.
อก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 6.2 สร้างจิตสำนึกของคนในทุกสาขาอาชีพให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รง. วธ. ศธ. อก.
สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 6.3 สร้างเสริมความศรัทธาในสถาบันศาสนาเพื่อให้มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมศีลธรรม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม รง. วธ. ศธ. อก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jul/181.html

Categories: Education | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นหน่อยนะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.